KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Wigforss, Fritz, 1886-1953, skolman och pedagogisk forskare, seminarielektor vid Rostads folkskoleseminarium 1919-1951. Vid 1940-talets början utredde W betygsättningen i folkskolan och var upphovsman till den så kallade relativa betygsskalan som utgick ifrån idén att skolprestationerna var fördelade enligt den gausska normalkurvan. W konstruerade den första serien av standardprov för folkskolan med syfte att göra betygen jämförbara i hela riket vid elevers intagning till högre skolor. År 1942 införde W de första skolmognadsundersökningarna som genomfördes på våren före skolstarten och låg till grund för bedömningen av elevens skolmognad. W:s metodbok Den grundläggande matematikundervisningen, senaste upplagan 1957, är ett standardverk inom didaktiken. Se ›Kalmarprovet!

JW

Witt, Heinrich, 1815–1883, källarmästare och namnet bakom Hotell Witt, född i Lübeck i Tyskland. Han kom till Kalmar 1840 med en gedigen utbildning i restaurang- och hotellbranschen och övertog då arrendet av >Societetshuset vid Stortorget. Han införde i staden ett nytt modernt tänkande för branschen. Från 1837 arrenderade W f.d. Korssemanska trädgården av Calmar Carlsbader Brunns Inrättning innan han 1849 blev ägare till f.d. Korssemanska trädgården, nuvarande >Rostad. Han drev där en sommarrestaurang fram till 1857 då han sålde parken med byggnader till ett konsortium som i sin tur överlät ägandet på Cecilia >Fryxell. När staden 1863 köpte Societetshuset för att där inrätta gästgiveri flyttade W till det då nedlagda Storks värdshus i hörnet Södra Långgatan–Östra Sjögatan där än idag Hotell Witt är beläget, dock i helt annan skepnad. Senare överlät W sin verksamhet till sonen Herman Witt som ytterligare ökade värdshusets popularitet. Sonen drev rörelsen fram till 1886 då han sålde det. W bedrev även en betydande vin- och sprithandel.
BB

Wulff, H A