KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.

Wahlbom, Johan Gustaf, 1724-1808, läkare och naturforskare, född i Svennevad, Nerike, där fadern var bruksägare. Fadern var även medicinkunnig och av den anledningen kallades han till Kalmartrakten som läkare. Han köpte gården ›Applerum och där kom sonen att växa upp. Efter utbildning i Kalmar inskrevs W som student i Uppsala 1744 och blev där en i kretsen kring Carl von Linné. W promoverades till medicine doktor 1751 och utsågs till innehavare av professuren i anatomi och medicin i Stockholm. Efter ytterligare studier utomlands och på begäran från Kalmar län utsågs han 1753 till länets allra förste provinsialläkare. Han blev Kalmar trogen och hans verksamhet som läkare blev framgångsrik och han blev en nydanare av sjukvården i länet. Han titulerades arkiater som förr var en benämning på läkare. Karriären som läkare avslutades 1794 och han erhöll då titel och värdighet av kunglig förste livmedikus. W erhöll under sin levnad en rad olika hedersbetygelser och var ledamot av Vetenskapsakademien. Redan året efter att han kommit till Kalmar köpte han gården Gåra i Arby socken, belägen strax intill hans barndomshem Applerum. Denna gård utvidgades och omformades till det som blev ›Christinelunds gård. I Kalmar ägde han ›Wahlbomska gården, idag Söderportsgatan 10. Han avled i Kalmar den 25 januari 1808. Linné hedrade W. genom att uppkalla en fjäril efter honom, Tortrix Wahlbomii och W:s vän och Linnélärjungen Carl Peter Thunberg döpte en av sina nyupptäckta blommor för Wahlbomia Indica. W var sedan 1757 gift med Elisabet Kristina Björnstjerna, biskopsdotter från Kalmar.
BB


Wahlbomska gården på Västra Sjögatan 4, Kvarnholmen, uppfördes vid mitten av 1600-talet och är förmodligen det äldsta trähuset som är bevarat i staden. Det är ett timrat hus i två våningar med allt det typiska för byggnadssättet i Kalmar vid den tiden och hundra år framåt; ett högt, brant valmat tak med takkupa och hissbom. Av den fasta inredningen finns bjälktak, några fönster och dörrar kvar, troligen från mitten av 1700-talet. År 1815 köptes fastigheten av Carl Adolph ›Wahlbom och där bodde familjen med bl.a. sonen Carl ›Wahlbom, sedermera känd konstnär. Under större delen av 1800-talet ägdes W av familjerna Parrow och Strümpel. I början av 1900-talet köptes fastigheten av stadsarkitekten J. Fred. ›Olson som lät inreda gatuhuset med inspiration från konstnären Carl Larssons hem. Den tidigare inkörsporten till gården igenbyggdes samtidigt. På gården finns en loftbyggnad från 1600-talet.
BB

Wahlbomska huset på Västra Sjögatan 4, Kvarnholmen, uppfördes troligen vid mitten av 1600-talet och är kanske det äldsta trähuset som är bevarade i staden. Av den fasta inredningen finns bjälktak, några fönster och dörrar kvar, troligen från mitten av 1700-talet. Konstnären Carl ›Wahlbom bodde som ung i huset. I början av 1900-talet ägdes fastigheten av stadsarkitekten J Fred ›Olson som lät inreda gatuhuset med inspiration från konstnären Carl Larssons hem. På gården finns en loftbyggnad från 1600-talet.
KSH
walbomskahuset.jpg

Wahlbomska trädgården i Gamla stan med namn efter Johan Gustaf ›Wahlbom utgjorde ursprungligen större delen av området mellan Klostergatan och Västerlånggatan samt Kungsgatan och Skansgatan. Vid 1600-talets slut ägdes W av artillerikaptenen Hans Lejondahl. En bit in på 1700-talet övergick ägandet till borgmästaren Caspar Hoppenstedt som lät anlägga tobaksplantage på större delen av marken. Från den tiden, 1700-talets mitt, härrör sannolikt huvudbyggnaden på Söderportsgatan 10. Under 1770-talet ägdes den av tullförvaltaren Anders Ekman innan fastigheten 1785 övergick i Johan Gustaf Wahlboms ägo. Såsom en sann Linnélärjunge nedlade han ett stort arbete på trädgården. Efter hans död 1808 övertogs W av sonen Carl Adolph ›Wahlbom. Periodvis bodde handlanden Folke Rosén här och från 1812 blev han ägare till W som nu fick namnet Rosénska trädgården. Han gick ur tiden 1875 och efter att hans änka avlidit 1884 förvärvades W av Kalmar stad för framtida tomtexploatering. Det lusthus som fanns i den stora trädgården ner mot Södra kyrkogården finns idag i Stadsparken.
BB