KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

värmestuga, se ›Röda stugan.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.

varnabygastis.jpg

Värnaby Gästgivargård, foto GM 

Värnaby naturreservat utgörs av en liten bokskog som ligger intill den gamla landsvägen ca 600 m norr om avtagsvägen mot Halltorp. Området är lätt kuperat och småblockigt. Bokarna är av ungefär samma ålder, med undantag av några gamla bokar som växer längs den stengärdesgård som följer vägen. Bokskogen är tät och släpper inte ner mycket ljus till marken. De växter som klarar sig bra i skuggan är framför allt lundgröe, kruståtel och buskstjärnblomma.
Lst

varnabyl.jpg

Värnaby naturreservat 

Värnanäs skärgårds naturreservat, Halltorps socken. Den grunda skärgården utanför Värnanäs består av låga, skogbevuxna eller öppna, gräsklädda öar. Mot fastlandet kantar vassbälten och ytterst mot Östersjön ligger skär och grund. Många av de större öarna är beklädda med ett slutet trädskikt av varierande sammansättning. Mer sluten skog förekommer främst på Slätö, Bekrakläppen, Storö, Södra Sandholmen och Törnholmen. På Storö växer gles ekskog som har karaktär av ekhagmark. Huvuddelen av ekarna är gamla, några månghundraåriga, och mycket grova. Området anses vara den viktigaste lokalen för knubbsäl i Östersjön. En betydande minskning av sälen har ägt rum under modern tid. Numera förekommer knubbsäl endast i tre områden i Kalmarsund samt vid Falsterbro. Som mest har 140 djur observerats vid V. Området hyser också en rik fågelfauna. I sydvästra delen av reservatet ligger Svartö där en av landets största kolonier av storskarv häckar, se ›ålakråkan. Andra fåglar är gravand, skäggdopping, småskrake, storskrake, svärta och brun kärrhök. Skräntärna, kentsk tärna, småtärna, fiskgjuse och havsörn tillhör de arter som regelbundet besöker området.
Lst

varnanas skargardl.jpg

Värnanäs skärgårds naturreservat