KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Villius, Hans, född 1923 i Kalmar, historiker, professor och TV-personlighet. Han disputerade 1951 i Lund på avhandlingen Karl XII:s ryska fälttåg och blev därefter docent i historia. Tillsammans med kollegan Olle Häger har V producerat en mängd historiska dokumentärer där hans karakteristiska röst hörs som berättare. V är hedersledamot av Kalmar nation vid Uppsala universitet, tilldelades 1996 professors namn, Stora journalistpriset år 1986 och fick Kalmar kommuns kulturpris år 2000.

Vimadens offerkälla, Ryssby sn, ligger i det som tidigare kallades Ebbegärde kronopark nordväst om Rockneby, drygt 1 km rakt väster om Askaremåla utmed vägen mot Rugstorp och 400 m öster om Linjetorpet. ’Vi’ avser här ett fornnordiskt begrepp med betydelsen helig plats eller offerplats. Med ’mad’ menas ett sankmarksområde använt som slåtteräng. Själva källan ligger i en grotta i berget med en öppning ungefär 1,5 x 0.5 m stor. Grottan utvidgar sig nedåt. Tidigare fanns säkert en riktig källa i grottan, men sedan Vimaden dikades ut på 1930-talet har det hänt att källan sinat under torra somrar. Hur länge det offrats i källan är okänt, men själva namnet pekar på förkristen tid. Kanske offrades det en gång i tidernas begynnelse i den sjö eller göl som måste ha föregått maden intill källan. Ryssby Hembygdsförening disponerar en samling om 37 mynt som hämtades upp ur källan på 1930-talet. Mynten är från slutet av 1600-talet och fram till slutet av 1800-talet. Vilka makter man offrade till går det bara att spekulera om, men säkert var det inget som kyrkan sanktionerade.
IA

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Vinterbo naturreservat, Halltorps socken, har i sina gamla marker många vackra och värdefulla miljöer, bl a en ovanligt stor bokskog, som utgör den gamla utmarksskogen. Här finns också andra lövträd som ek och asp men också ganska mycket gran. Bokskogen är hemvist åt många arter som behöver gamla träd med hål och skrevor som t ex skogsduvan. I området kring den gamla gården trivs de ädla lövträden bäst. Här står ek, lind lönn och lind på den gamla ängsmarken och bidrar med sina löv till den rika jordmånen. Blåsippor trivs om våren liksom gullviva, vårärt och skogsbingel. Markerna är fulla av rester från gårdstiden med t ex stenmurar och odlingsrösen och några av de äldre träden bär spår efter lövtäkt, s k hamling som var en viktigt del av djurfoderproduktionen tidigare. Exakt när gården Vinterbo flyttades till sitt nuvarande läge är osäkert men vid 1700-talets början låg gården här vid ån i det nuvarande reservatet.

Lst

vinterbol.jpg

Vinterbo naturreservat 

Virgin, Johan, 1705–1783, fortifikationsofficer, född i Reval, nuvarande Tallin i Estland. Deltog som konduktör vid utbyggnaden av ›Kalmar fästning. Senare blev han en av 1700-talets mest berömda ingenjörsofficerare och har författat ett berömt arbete om befästningskonsten. Han utnämndes till direktör vid fortifikationen 1762.