KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Västra sjön är egentligen en vik i Kalmarsund och gränsar i norr till ›Södra utmarken. Åt öster bildar ›Stensö gräns, åt väster ›Boholmarna och i söder öppnar sig V mot ›Kalmarsund. De största djupen på omkring fem meter finns i söder. I övriga delar av V är vattendjupet mindre än två meter. Längst i väster mynnar Törnebybäcken från ›Kalmar dämme och i öster går ›Stensö kanal mellan Stensöviken och Kalmarsund. Även en större småbåtshamn och T-bryggan hör hemma i Stensöviken. Andra vikar i V är Målareviken och ›Tegelviken. ›Oletveten är en av cirka 50-talet mindre öar, som gör V till Kalmars skärgård.

Vattenförsörjning. "I staden var intet vatten att tillgå, fast brunnar voro mest i varje korsgata, men alla av salt vatten fulle" skrev Carl von Linné 1741. Brandförsäkringsbolagen krävde i slutet av 1800-talet att staden skulle bygga vattenledningar för brandsläckning. År 1897 beslöt stadsfullmäktige att bygga ett vattenverk med grundvattenbrunnar vid ›Trångsund nära Skälby, ›vattentorn på Kvarnholmen och tillhörande ledningar enligt förslag av ingenjör J. Gust. Richert. Anläggningen invigdes år 1900, men räckte inte till så länge. Från 1910 pumpades därför grundvatten in från Nybroåsen vid Råsbäck nära Tvärskog. Ökande efterfrågan ledde till att en ny källa togs i bruk 1933 vid Ölvingstorp. Vassmolösakällan kopplades in 1942. Vid Vassmolösa fanns ytterligare vattentillgångar som togs i bruk 1953, men åstadkom så småningom för kraftig grundvattensänkning. Vatten pumpades därför från Hagbyån vid Väntorp och infiltrerades i Hagbymassivet med början 1967. Tidvis hade ån inte så mycket vatten och därför skapades 1972 ett vattenmagasin i sjön Hultebräan i Nybro kommun varifrån vatten kunde släppas ut vid lågvatten i ån och pumpas från ån till sjön när detta var möjligt. 2009 skall ytterligare en anläggning för råvattenrening stå klar. Utöver detta har vattenverket i Skälby byggts ut 1970 och 1972, nytt vattentorn uppförts vid Klunkens backe 1972 och en ny anläggning i Hagbymassivet tagits i bruk i början av 1990-talet. Samhällena Söderåkra, Torsås och Bergkvara i Torsås kommun får sedan år 2003 sitt vatten från Kalmar kommuns anläggningar i Hagbymassivet. Från Revsudden i norr till Trekanten i väster och till Kolboda (Karlsnäs) i söder flödar nu vatten från den beskrivna anläggningen.
Mer att läsa: Ingvar Hörberg, Vårt välsignade vatten. Kalmars vattenförsörjning 1897-1997.
SR/GM

vattfor.jpg
Nya källan i Ölvingstorp inspekteras av stadsfullmäktigeledamöter 10 juni 1930. Foto Robert Andersson


vattentorn, se ›Gamla vattentornet och ›Nya vattentornet.

Vedgårdsholmennumera ett kvarter vid Skeppsbrogatan i Kaggensgatans förlängning, var ursprungligen en holme söder om Kvarnholmen vid inloppet till Slottsfjärden. V har även omnämnts som Mölleholmen, ›Stenhuggarholmen på 1600-talet, och Tullholmen. V användes till vedgårdar och senare magasinsbyggnader bl.a. för ›Bruuns. ›Margarinfabriken Svea byggdes i början på 1900-talet. Numera inryms i byggnaderna ›Baronen Köpcenter och hotell ›Packhuset.

Vegaexpeditionen

A E Nordenskiöld ledde den första fartygsexpedition, som lyckades ta sig fram via Nordostpassagen från Nordatlanten till Stilla havet genom Beringsund. Resan började i juni 1878 och Vega passerade Beringsund 13 månader senare efter att ha legat fastfrusen i isen i nästan tio månader. Besättningen på fartyget Vega uppgick till 30 man, varav inte mindre än 17 rekryterades från Möre:

  R Nilsson, skeppare 
  F A Pettersson, 1:e maskinist 
  O Nordström, 2:e maskinist 
  C Carlström, eldare 
  O Ingelsson, eldare 
  O Öman, matros 
  G Carlsson, matros 
  C Lundgren, matros 
  O Hansson, matros 
  D Asplund, båtsman, kock
  C J Smålänning, båtsman 
  C Levin, båtsman, hovmästare 
  P M Lustig, båtsman 
  C Ljungström, båtsman 
  P Lind, båtsman 
  P O Fäste, båtsman 
  S Andersson, timmerman 
  Alla expeditionsdeltagare erhöll medalj. När 50-årsminnet firades fick Fäste dessutom ta emot en medalj ut kungens hand. Han berättade i hembygden i Möre gärna om strapatserna i Ishavet. 
  GM