KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

Törneby väster om Kalmar var ursprungligen en by. En del ägdes under medeltiden av ›Nunneklostret i Kalmar och en del av ›Helgeandshuset i Kalmar. Under reformationen på ›Gustav Vasas tid fördes byn över till kronan och lades under ›Skälby kungsgård. T förlänades 1651 till landshövding Gabriel ›Gyllenanckar. Under slutet av 1700-talet ägdes den södra gården av salpetersjuderidirektör Lars ›Cronstrand. År 1799 hade gården ett corps-de-logi med utsikt mot Kalmar och Öland. I slutet av 1800-talet slogs byn ihop till ett större godskomplex. Tobaksfabrikör Erik ›Swarss placerade pengar i jordbruksegendomarna T och Tingbyberg. År 1875 tillträdde löjtnant Albert Henrik Meurling gården och lät 1890 uppföra nuvarande corps-de-logi. Kalmar stad köpte gården 1937 med avsikt att där anlägga en flygplats. År 1941 överläts gården till Kronan som anlade Kalmar flygflottilj ›F12 och huvudbyggnaden byggdes om till officersmäss fram till 1980 då flygflottiljen lades ner och byggnaden fick en ny roll, nu som hotell och konferensanläggning. Mer att läsa: Synnarst i Tyrnaby, av Sven-Erik Lange, 1974.
IB

Törnhielm, Knut Persson, 1636–1699, lagman, född i Kalmar, var son till rådmannen och handelsmannen Per (Peder) Knutsson, se ›Per Knutssons gård. Liksom sina syskon tog han sig namnet Törnschiär, med säkerhet efter den lilla ön Törnskär i Bergaviken. Efter studier i Uppsala fick han 1661 anställning som hovkassör hos änkedrottningen Hedvig Eleonora. År 1665 blev T hovkamrerare och senare hennes hauptman, högste styresman, över Vadstena, Drottningholms och Svartsjö län. År 1673 adlades han med namnet Törnhielm och 1690 blev han lagman i Värmland. Se även hans bror Lars Persson ›Törnschiär.

BB

Törnschiär, Lars Persson, ca 1645–1691, borgmästare i Malmö, född i Kalmar som son till rådmannen Per (Peder) Knutsson, se ›Per Knutssons gård. Han och hans syskon tog sig namnet Törnschiär, med säkerhet efter den lilla ön ›Törnskär i Bergaviken. Efter studier i Uppsala kom han troligen till Stockholm där hans bror Knut Persson Törnschiär, senare adlad ›Törnhielm, fått ett högt ämbete som kassör vid änkedrottning Hedvig Eleonars hovförvaltning. År 1667 förordnades T av regeringen att i Malmö bli syndicus, en slags förste sekreterare som hade hand om stadens skrivelser och protokoll. Uppgiften var att övervaka försvenskningen av den sedan 1658 erövrade landsdelen, men han möttes med stor misstänksamhet av de tidigare danska medborgarna. På grund av T:s goda kontakter med hovet utnämndes han till borgmästare, när en tjänst tre år senare blivit ledig, och Malmös fyra borgmästare lärt känna hans duglighet. Under flera år var han sedan riksdagsman med uppgift att bevaka Malmös intressen. I drygt 20 år styrde han Malmö under den besvärliga övergången från danskt till svenskt. Åt eftervärlden finns i Malmö hans namn bevarat i ett gatunamn, i benämningen på den gård han ägde i stadens centrum samt på en praktfull minnestavla i S:t Petri kyrka.

BB

torrmjölksfabrik planerades i den nerlagda Kalmar Kakelfabriks lokaler på Landshövdingegatan 8. Fastigheten köptes 1918 av norska Værne Klosters Mjölkfabriker som lät bygga om, bl.a. med en vattencistern in mot gården. Dessutom byggdes nytt på Storgatan 70 med en avancerad betongkonstruktion, ett tunt valv som tak, och en hög skorsten. Någon tillverkning kom aldrig igång. År 1928 flyttade ›Kalmar mosaiska församling in på Storgatan 70 och inredde där en synagoga. Församlingsverksamheten upphörde 1991.

IB