KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Regina, biograf som senare hette Skandia.

Regina är ett svenskkonstruerat, eldrivet motorvagnståg tillverkat av Bombardier i Kalmar, f.d >Kalmar verkstad. I början av 1990-talet presenterades en studie av Kungliga Tekniska högskolan tillsammans med Kalmar Verkstad, även Statens Järnvägar medverkade, om en ny generation elektriska motorvagnar. Produktionen startade år 2000 och ett flertal olika varianter har tillverkats. När Bombardier 2005 avecklades i Kalmar fortsatte tillverkningen i Västerås. Den maximala hastigheten är 180 eller 200 km/h, beroende på version.
BB

Regionförbundet i Kalmar län, med säte i Kalmar, startade som försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning 1997. Då flyttades regionala utvecklingsfrågor över från Länsstyrelsen, Landstinget och Kalmar läns kommunförbund till R. Syftet var att utveckla nya former för en bättre demokratisk förankring av de regionala utvecklingsfrågorna. Försöksverksamheten upphörde vid utgången av 2002 och förbundet permanentades därefter och ombildades till ett så kallat kommunalt samverkansorgan. Verksamheten slogs ihop med Kalmar läns kommunförbund. R är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. Styrelsen är R:s högsta beslutande organ och består av 33 ledamöter och lika många ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Tillsammans med de övriga regionerna i Småland och Blekinge driver R också ett representationskontor i Bryssel.
BB

regnfågel var förr det lokala namnet i Kalmartrakten på gröngöling, Picus viridis. När man fick se den i närheten av bebyggelse bådade den regn.

Rehbinder, Reinhold, landshövding 1701-1709, var tidigare generallöjtnant och chef för Nerikes och Värmlands regemente. R sägs ha gjort en kraftfull insats i länet, men också visat en viss egenmäktighet i tjänsten.