KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ölandsbron är en vägtrafikbro med fyra körfält, som ingår i väg 137 över Kalmarsund från E22 till länsväg 136 vid Färjestaden. Med en total längd av 6 072 m är den Sveriges längsta bro. Den påbörjades 1967 och invigdes den 30 september 1972. Ö utgår från Svinö på fastlandssidan över ön Norra Skallön och slutar vid Möllstorp på Öland. Högbrodelen är utförd som en kontinuerlig konsolbalkbro i armerad betong. Den är 910 m lång och består av åtta spann och sju glidformsgjutna bropelare. De sex mellersta högbrospannen har en längd av 130 m vartdera. Mittspannet över djuprännan har en segelfri höjd av 36 m. Högsta höjden ligger 41,6 m över vattenytan vid medelhögvatten, lika högt som toppen på Långe Jan på Ölands södra udde. De båda lågbrodelarna är utförda som kontinuerliga balkbroar i armerad betong och har tillsammans 147 spann. Vägbredden är 13 m. Ö är numera öppen endast för motortrafik. Gående och cyklister hänvisas sommartid till vägverkets gratisbuss. Bron har under åren genomgått omfattande renoveringar och reparationer särskilt under åren 1990-1996. Årligen trafikeras bron av ca 6,2 milj. fordon. (2009).
Kort historik. Planer på en fast förbindelse mellan fastlandet och Öland har funnits länge. Redan 1928 hade Kalmar Motorklubb initierat ett förslag, som Kungliga Tekniska Högskolans institution för vägbyggnad och kommunikationsteknik lade fram 1932. Förslaget ledde till att riksdagsmannen Ruben Wagnsson, sedermera landshövding i Kalmar län, lämnade en motion till Riksdagens första kammare. Motionen lämnades utan bifall. Flera utredningar följde av berörda statliga och kommunala myndigheter och flera motioner väcktes. I Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963 angående riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken m.m. anförde departementschefen att utredningen om en broförbindelse över Kalmarsund borde bedrivas i sådan takt att material för ställningstagande kunde finnas tillgängligt i god tid före den förnyelse av flerårsplanerna för väg- och brobyggnader, som författningsenligt skulle äga rum 1966. Redan 1964 framlade Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen i samråd med Länsstyrelsen och berörda kommuner sin utredning till regeringen. Genom regeringsbeslut i november 1966 fattades det formella beslutet om en broförbindelse mellan fastlandet och Öland.
JL

olandsbronl.jpg

Ölandsbron från Svinö, foto Jan Magnusson