KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

naturminnen, ett 70-tal finns, varav den övervägande delen är träd, t.ex. ekar, antingen enstaka eller i grupper. Även andra ädla lövträd som bok, lind och ask har fridlysts liksom några barrträd. Antalet skyddade träd är mycket stort och de allra flesta ligger i det öppna odlingslandskapet söder om Kalmar. Särskilt bör dock nämnas naturminnet ›Kanaberg, Dackes grotta i Karlslunda socken.

AS