KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

MG, uttytt som Muntergökarna, var ett sällskap av ordenskaraktär för aktade män. MG existerade i Kalmar under andra hälften av 1800-talet. Medlemmarna hade ordensnamn där ordet gök ingick, t.ex. Spill-Göken, Snus-Göken och Punsch-Göken. Sällskapet samlades till muntra fester och lär ha upplösts av polisen.

BB

Milslund beläget utmed gamla riksvägen i norra ›Lindsdal byggdes 1897 och var Lindsdals Missionsförsamlings gudstjänstlokal fram till början på 1970-talet. Då uppgick församlingen i Kalmar Missionsförsamling som 1982 blev ›Västerportkyrkans församling. Verksamhet bedrevs fram till 2009, då den såldes. Namnet Milslund kommer av att mitt emot byggnaden finns en gammal milsten som anger att avståndet till Kalmar är en mil.
BB


milstolpar, finns utefter våra vägar, de flesta är av kalksten, granit eller sandsten. Total är 24 stycken kända utmed allmänna vägar i Kalmar kommun och kan vara av olika mycket nötta av tidens tand. Alla är väl synliga. Ytterligare några milstolpar finns vid enskilda vägar. De sattes upp för att garantera att väglängden var rätt uppmätt. Det stadgades i gästgiveriförordningen 1649 att milstolpar skulle finnas vid varje hel mil utefter landsvägarna. En gammal svensk mil var 10689 meter. Från och med 1743 års gästgiveriförordning skulle markeringar även ske vid en halv och en fjärdedels mil. Landshövdingen ansvarade för vägarna i länet och deras namn eller initialer finns ofta på milstolparna. Mätningen i Kalmarbygden utgick från stenen i ›Dahmska husets hörn vid Lilla Torget. Alla stolpar är skyddade enligt kulturminneslagen och får inte flyttas eller förvanskas utan länsstyrelsens medgivande. I och med 1891 års väglag upphörde milstolpesystemet att gälla.
SHm

milstenl.jpg

Milstolpe vid Lilla Torget i Kalmar, foto GM