KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Lancasterskolan startade som allmän skola den 1 september 1826 under namnet Calmar stads Wexelundervisnings-schola. Till en början var skolan endast för pojkar men redan till andra läsåret kunde flickor antagas. Deras undervisning skedde i separat lokal. L hade sina lokaler i en tillbyggnad till f.d. artillerikasernen i hörnet Larmgatan och Södra Långgatan där senare Riksbankshuset kom att byggas. Växelundervisningen, i Sverige ofta kallad Lancastermetoden efter engelsmannen Joseph Lancaster, fick ett stort inflytande i den svenska skolundervisningen under 1800-talets första hälft. Det kunde förekomma att fler än 100 elever undervisades i samma klass. Metoden innebar att läraren till sin hjälp hade monitörer, d.v.s. duktiga elever som fick agera hjälplärare för de mindre kunniga eleverna. L upphörde efter att folkskolestadgan hade beslutats 1842. L kom då att övergå till folkskola och Lancastern, som skolan kallades i folkmun, kom under en övergångstid att bli den första folkskolan i Kalmar. Först 1845 upphörde Lancastern som skollokal eftersom ›Malmskolan då stod klar. L kom nu att bli fattighus, se ›Fattighuset.
BB

Landshövdingar utnämndes från och med år 1634, då regeringsformen detta år indelade landet i 12 hövdingadömen, senare län med en länsstyrelse ledd av en landshövding, som var konungens befallningshavande. I Kalmar var det länge problem med landshövdingens ›residens, eftersom Slottet tidigt blev obeboeligt. Landshövdingarna fick skaffa sig bostad på egen hand. Det första residenset var ett tullhus. Antalet län har varierat liksom deras storlek. I listan redovisas landshövdingarnas ämbetstid. Före år 1634 fanns under tiden 1196-1285 en länets styrelse med en prefekt. År 1285-1634 delades makten mellan konungens ställföreträdare och fogden. Landshövdingarna har även haft titeln Ståthållare på Kalmar slott.
BHm
1634-1637 ›Cruus, Jesper Andersson
1637-1645 ›Falkenberg, Conrad von
1645-1655 ›Gyllenanckar, Gabriel
1655-1656 ›Ulfsparre, Göran Ericsson
1656-1661 ›Sack, Carl Philip von
1661-1664 ›Banér, Claes Persson
1664-1665 ›Cruus af Edeby, Gustaf
1666-1666 ›Danckwardt-Lillieström, Claes
1666-1671 ›Hammarskjöld, Peder Persson
1671-1674 ›Posse, Mauritz
1674-1677 ›Gyllenstierna, Konrad
1677-1679 ›Vicken, Henrik von
1679-1680 ›Mörner, Hans Georg
1680-1683 ›Wachtmeister, Hans
1683-1693 ›Clerck, Hans
1693-1695 ›Gyllenpistol, Carl
1695-1701 ›Wachtmeister, Bleckert
1701-1709 ›Rehbinder,  Reinhold
1709-1711 ›De la Gardie, Adam Carl
1711-1721 ›Gyllengrip, Gabriel
1721-1728 ›Fleetwood, Georg Wilhelm
1728-1738 ›Psilander, Gustaf von
1734-1754 ›Stael von Holstein, Georg Bogislaus
1755-1757 ›Djurklou, Nils
1757-1774 ›Roxendorff, Carl Gustaf von
1774-1781 ›Rappe, Carl
1781-1788 ›Kaulbars, Lars Fredrik
1788-1790 ›Köhler, Fredrik von
1790-1810 ›Anckarswärd, Michael Cosswa
1810-1822 ›De la Grange, Johan Georg
1822-1839 ›Nordenanckar, Gustaf Peter
1839-1840 ›Hartmansdorff, Jacob August von
1840-1852 ›Nehrman, Claes Ulric
1853-1873 ›Sköldebrand, Knut Eric
1873-1888 ›Edelstam, Gustaf Jacob
1888-1896 ›Groll, Viktor Emanuel
1896-1903 ›Fagerlund, Carl Adolf
1903-1917 ›Cedercrantz, Otto Konrad
1917-1938 ›Falk, John Ludvig
1938-1947 ›Lidén, Arvid
1947-1958 ›Wagnsson, Ruben
1956-1967 ›Persson, Ivar
1968-1981 ›Westerlind, Eric
1981-1996 ›Krönmark, Eric
1996-2002 ›Bråkenhielm, Anita
2002-2011 ›Lindgren, Sven
2012- Carlsson, Stefan

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.
Långa Lisa, även Långlisa, var i folkmun namn på den backe som ligger norr om ›Gamla vattentornet, en del av Kalmars befästningsvallar. Förr var L en populär plats för kälkåkning.
BB


Långkatekesen, även Lånkan, var namn i folkmun på ett till synes enda stort, långt bostadshus i tre våningar med 9 trapphus samt några lägre byggnader, allt beläget mellan Drottning Margaretas väg, Ståthållaregatan och Heijocksgatan. L byggdes i etapper på tre tomter med början troligen 1907. Här fanns ett sextiotal bostäder och var en arbetarkasern med små lägenheter, låg standard och många barnfamiljer. Vissa gör gällande att det var August ›Andersson, kallad Häst-August, som byggde dessa hus vilket namnet L kan tyda på eftersom hans byggnader ofta fick namn med religiös anknytning, t.ex. Arkagården och Sion. L revs 1968 eller 1966 och på dess plats byggdes ›Södercentrum.

lngkatekesen.jpg

Långkatekesen låg i hörnet Dr Margaretas väg - Ståthållargatan där Södercentrum nu återfinns , foto W Blomberg