KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Kalmar barnkrubba se ›förskola

Kalmar Båtklubb bildades 1930 och fick redan vid starten 52 medlemmar, då under namnet Kalmar Motorbåtsklubb som ändrades år 1975. K verkade för båtsportens främjande genom att tidigt upprätta ett sjökort, utbilda, peka på behovet av småbåtshamnar, bryggor och uppläggsplatser samt även några gånger anordna tävlingar. Klubben arbetade en tid för att bredda och rensa ›Dragkanalen, vilket dock inte kunde genomföras av antikvariska skäl. Fester och utflykter, framför allt till ›Gamla varvet på ›Drag stod och står på programmet. En egen radiostation ordnades under några år på 1970-talet. Klubbstuga byggdes på ›Kullö 1983.
GM
 

Kalmar befälsutbildningsförening. Genom försvarsbeslut 1942 upphörde landstormen som krigsorganisatorisk företeelse och förbanden blev istället lokalförsvar. Landstormsrörelsen ombildades därför 1943 till befälsutbildningsrörelse och ›Kalmar landstormsförening bytte detta år namn till K. 1963 skedde namnbyte till ›Kalmar FBU-förening. 

PL 

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.

Kalmar blodbad är två politiskt motiverade avrättningar som vid skilda tillfällen utfördes i Kalmar i början respektive slutet på 1500-talet. Kalmar blodbad (I), se ›Kalmar rättaredag och Kalmar blodbad (II) se nedan.

Kalmar blodbad (II) ägde rum den 16 maj 1599 och var den första av de massavrättningar som hertig Carl, senare Carl IX, med visst stöd i riksdagsbeslut lät drabba dem som förhöll sig lojala mot den legale kungen Sigismund. Kalmar stad och slott som försvarats av kungens militär hade inneslutits i en halvårslång belägring vintern 1598–1599. Staden hade intagits av hertigens trupper i en blodig stormning, natten 1–2 mars 1599 varpå följt mord, övergrepp och plundring. Kalmarborgarnas tillhörigheter och bykyrkans silver, dyrbara dräkter, böcker, arkiv stals eller förstördes av hertigens uppsvenska soldatesk. Det ointagliga slottets besättning svältes ut och kapitulerade den 12 maj. Hertigen gjorde gällande att de ansvariga på slottet fört ”avog sköld mot fäderneslandet” och lät på torget eller slottets borggård straffa 22 personer genom halshuggning eller hängning. Av de avrättade är endast de tre befälhavarna och slottsprästen nu kända till namnet: Johan Larsson Sparre, Christoffer Andersson Grip ägare till ›Stävlö norr om Kalmar, Lars Andersson Rålamb samt prästen herr Birger. De likaså avrättade kansliskrivarnas, slottsskrivarnas, vaktmästarnas och knektbefälens namn är okända. De tre herrarnas och slottsprästens avhuggna huvuden spetsades på spjut uppsatta över Kalmars huvudinfart Västerport. Där torde huvudena, enligt tidens sed, torkade, mörknade och skrumpnade samt illa åtgångna av stadens kråkor ha varit kvar flera år kanske ända till Kalmarkriget 1611 då Västerport förstördes. Christoffer Grips i helfigur skulpterade gravsten återfanns 1753 under rasmassorna efter ›Bykyrkan. Huvuddelen var avslagen. Den ligger nu på ›Gamla kyrkogården. År 1878 hedrade Kalmar stad tre av de avrättade herrarna genom att låta tre gator på Ängö få deras namn; Gripgatan, Sparregaten och Rålambsgatan, senare ändrat till Rappegatan.
TH