KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Kalmar lotsstation har sitt ursprung i en stege högst upp på stadsporten ›Kavaljeren på vilken man stod för att överblicka sjöfarten samt ett litet dåligt och dragigt hus med tre britsar. År 1837 begärde lotsfördelningschefen hos magistraten att man skulle få en ny plats för en lotsstuga i stället för den gamla på Kavaljeren. Förslaget var att bygga den uppe på bastionen ›Regeringen, men badhusbolaget disponerade marken och platsen ansågs mindre lämplig eftersom stugan kommer så nära kallbadhuset för fruntimmer, att detta troligen bleve övergivet. Lotsverket lyckades dock få igenom sitt önskemål och 1874 kunde lotsarna flytta in i ett nytt hus högst uppe på bastionen. År 1931 byggdes en lotsstation i södra änden av Tjärhovet. Den ersattes 1955 av en ny på nordöstra udden av Tjärhovet. Den gamla inreddes till Café Lotsutkiken och flyttades senare västerut till sitt nuvarande läge.

gamla lotsutkikenl.jpg

Gamla Lotsukiken, nu café, foto Bengt Strand 

Kungliga Lotsverket hade också till uppgift att underhålla fyrar, sjömärken, bojar m.m. Därför anskaffades 1929 ångfartyget S/S Kalmar som fick andra arbetsuppgifter 1956 och döptes om till S/S Orion. Hon byggdes om och förlängdes 3 m 1961 då hon hade 10 mans besättning. Fartyget togs ut tjänst 1979 och köptes då av en privatperson. Nu renoveras hon av Museiföreningen S/S Orions vänner. 

SHm