KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Hagbyån har sin början i Algutsboda sn och utmed åns slingrande lopp har speciella ålandskap bildats. Längs långa sträckor omges ån av mader, ibland med flera strömfåror. Intill västra kommungränsen, vid Bastgöl, är maderna förhållandevis orörda och hyser en intressant flora. Vid Runtorp omges ån av fuktängar och klibbalskog. Längre söderut, ner till Mortorp omges byarna längs med ån av ett vackert och variationsrikt odlingslandskap med tillhörande barrskogspartier. Nedströms tar hagmarker vid, t.ex. vid Kristinelund och Arby med sina välhävdade ekhagar. Björkhagar, med bl.a. safsa och sumpviol, utmärker Holmskvarns naturreservat. H. mynnar i ett stort område med fågelrika, välhävdade havsstrandängar av riksintresse för naturvården. Bl.a. förekommer gulärlan här, en av dess få lokaler i kommunen. I Runtorp finns en signalkräftodling och den drygt tre km långa sträckan nedströms vandringshindret vid Igelösa kvarn har en stam av havsöring. H. är råvattentäkt för centralortens och några småorters vattenförsörjning.
KKn
Hagbygärde industriområde ligger öster och söder om Fölehagsvägen, väster om Trångsundsvägen och norr om Södra vägen-motorvägen E22. H är en ung stadsdel från 1960-talet, där ett antal industri- och lagerbyggnader uppfördes mellan fornlämningshagar som Tjuvbackarna, Dösebacken, Fölehagen. Den nya sträckningen av järnvägen ›Kalmar-Berga skär igenom området.

Hagbyhamn, tidigare lastageplats vid Kalmarsund i norra delen av Hagby socken. H kom till i samband med laga skiftet av Norra Hagby i slutet av 1850-talet, då även en brygga och väg mellan byn och bryggan byggdes. På grund av de grunda hamnförhållandena användes pråmar för utlastning till de större fartyg som ankrat utanför hamnplatsen. Huvudsakligen utskeppades ved och förädlade trävaror till Öland men även props till England samt sparrar och sågat virket till Danmark och Tyskland. Sin storhetstid hade H under 1890-talet, och utlastningen upphörde helt några år efter invigningen 1899 av ›Kalmar-Torsås järnväg. I anslutning till H ligger i dag ett mindre fritidshusområde som började uppföras på 1950-talet. Den tidigare hamnbryggan används idag för fritidsbåtar samt som enklare badplats. Mer att läsa: Om Hagbyhamn i forna dagar i Södermörekrönikan 1995 av Sven Bramsjö.

BE


Hagéus, Britta, 1884–1969, född i Kalmar, skulptör och tecknare, studerade vid Konstakademiens bildhuggareskola 1909–1913. Under akademitiden ingick hon i samma vänkrets som författarna/konstnärerna Harriet Lövenhielm och Elisabet Bergstrand-Poulsen. H har ställt ut i Kalmar Konstmuseum och är där representerad med en bild på Volmar ›Sylvander.
JRm

Hahn-Ekberg, Sonja, 1921-2008, smyckekonstnär, född i Åbo, Finland. H utbildade sig till pianist och flyttade via Lund och Hässleholm till Kalmar där hon var yrkesverksam som pianopedagog. Behovet av egna smycken till festkläder drev H att börja sin smycketillverkning på fritiden. Kontakter med Hemslöjden ledde till att H fick ställa ut sina smycken där, jämte andra textila arbeten, bl. a. två mässhakar. Smyckena tillverkades genom att tunna trådar av repat thaisiden lindades runt formklippta pappstycken, som adderades till fantasirika skimrande former. Arbetssättet var mycket tidskrävande men resultatet prisades av kritiker runtom där H ställde ut. Förutom i Norden har H deltagit i utställningar i Baltikum, Polen, Belgien, USA, Mexiko och Japan. År 2009 utställdes verk av H på Prins Eugens Waldemarsudde. Kalmar kommuns kulturpris tilldelades H 1970. Landstinget i Kalmar Läns kulturpris erhöll hon år 1994.

hahn-ekberg.jpg

Halssmycke av Sonja Hahn-Ekberg, foto GM