KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Hallmans stadsplan, se ›Hallman P O och ›stadsplaner

Hällqvist, Frans, AB, herrekipering, Kaggensgatan 5, öppnades 1885 av Frans Hällqvist som enskild firma enligt annons i Tidningen Kalmar. År 1911 ombildades företaget till aktiebolag. H, i en lokal med ålderdomligt glastak, torde vara stadens äldsta butik med bibehållet namn. Den lades ner 2015.

hallqvistl.jpg

AB Frans Hällqvist, foto GM 

Hällristningar har i Kalmar kommun endast hittats på ett ställe; strax väster om Glömminge by i Arby sn och i åkermark. Figurerna är huggna i ett flyttblock i röd granit med avbildningar av 5 skepp och 11 skålgropar. De är troligen skapade under bronsåldern. I Kalmar kommun är det ont om berghällar vilket förklarar sällsyntheten.
BB

Halltorp, tätort i ›Halltorps socken, 27 km söder om Kalmar med 280 invånare (2010). Här finns ›Halltorps kyrka, församlingshem, förskola och skola med låg- och mellanstadium, livsmedelsbutik, stängde 2012, idrottsplats och några mindre företag. Boplatser har hittats från yngre stenålder, bronsålder och järnålder. Kyrkan är byggd omkring år 1200 och byn byggdes runt denna vid en vägkorsning. År 1899 blev H ett stationssamhälle längs linjen ›Kalmar–Torsås Järnväg och samhället växte sakta upp kring den nya stationen som låg en bit från kyrkan. Flera småindustrier har funnits, bl.a. AB Karl Josefsson & Söner. Nu dominerar ›Bröderna Olssons Byggvaror, Snickeri och Träförädling.

GM

halltorpl.jpg

Halltorps centrum 2012, foto GM 

Halltorps kyrka började uppföras i slutet av 1100-talet och stod klar i början av 1200-talet. Kyrkan är byggd av sandsten och hade tidigare ett tak av tjärat träspån, men idag är taket klätt med kopparplåt. Kyrkan hade från början fyra våningar med torn i öster och väster. Kyrkorummet låg på andra våningen, tre meter över markplanet. I början av 1400-talet hade behovet av befästa kyrkor upphört och H byggdes om. År 1758 byggdes sakristian i norr. Den senaste större ombyggnaden av kyrkan företogs 1796, då koret breddades till samma mått som långhuset och Värnanäskoret byggdes på korets södra sida. Från samma renovering härstammar kyrkointeriörens gustavianska stil. År 1887 revs vapenhuset och portalen ersattes med ett fönster. I samband med en större restaurering 1951-1953 gjordes en omfattande undersökning av kyrkan vilken gav en god inblick i kyrkans historia. Den senaste renoveringen företogs 2002-2003 och ett nytt vapenhus uppfördes på den plats där det gamla vapenhuset låg. Inne i kyrkan finns en medeltida dopfunt av kalksten. H ligger fritt och väl synlig i jordbrukslandskapet i östra delen av Halltorps samhälle. Halltorpsån rinner förbi strax öster om kyrkomiljön. Kring kyrkan i söder, norr och öster finns kyrkogården. Nordost om kyrkan står den höga klockstapeln, byggd 1725. Öster om kyrkan ligger prästgården byggd 1870. Byggnaden, ett stort trähus i två våningar med brutet tak, omges av en trädomgärdad tomt. Bakom prästgården ligger församlingsgården invigd 1993. Söder om kyrkan och ligger före detta bostället, vilket tillhört prästgården.
KLM

halltorpskl.jpg

Halltorps kyrka, foto Lars Larsson