KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Hagbyån har sin början i Algutsboda sn och utmed åns slingrande lopp har speciella ålandskap bildats. Längs långa sträckor omges ån av mader, ibland med flera strömfåror. Intill västra kommungränsen, vid Bastgöl, är maderna förhållandevis orörda och hyser en intressant flora. Vid Runtorp omges ån av fuktängar och klibbalskog. Längre söderut, ner till Mortorp omges byarna längs med ån av ett vackert och variationsrikt odlingslandskap med tillhörande barrskogspartier. Nedströms tar hagmarker vid, t.ex. vid Kristinelund och Arby med sina välhävdade ekhagar. Björkhagar, med bl.a. safsa och sumpviol, utmärker Holmskvarns naturreservat. H. mynnar i ett stort område med fågelrika, välhävdade havsstrandängar av riksintresse för naturvården. Bl.a. förekommer gulärlan här, en av dess få lokaler i kommunen. I Runtorp finns en signalkräftodling och den drygt tre km långa sträckan nedströms vandringshindret vid Igelösa kvarn har en stam av havsöring. H. är råvattentäkt för centralortens och några småorters vattenförsörjning.
KKn