KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Fläsket, öknamn på Läroverket, troligen runt förra sekelskiftet. Användes främst i nedsättande betydelse av ›Ängölaxar och ›tullsnokar.

BB

Fleetwood, Georg Wilhelm, landshövding 1721–1728, generalmajor och chef för Upplands regemente. F var 1725 en av grundarna av Flerohopps bruk utanför Nybro. De andra grundarna var G F Rothlieb och C D Hoppenstedt. Deras namns förstavelser kom att bilda brukets namn, Fle-Ro-Hopp.

Flickskolan grundades 1862 som en privatskola, då kallad Nisbethska skolan, av Fredegunda Nisbeth i hennes föräldrahem på Ölandsgatan 45. Systern Georgina övertog skolan vid systerns död 1875 och flyttade den då till ›Lilla Hovet vid Larmtorget. Skolan var nu 8-klassig och systern Alma anslöts till kollegiet där även några av läroverkets skickligaste lärare ingick. Vid denna tid fanns ett flertal privatskolor. Nya lokaler inköptes 1888 på Norra Långgatan 1, som senare inhyste biografen ›Palladium. Georgina Nisbeth lämnade flickskolan 1902. Den leddes sedan av en styrelse med bl.a. biskop ›Tottie samt ledamöter, valda av stadsfullmäktige och landstinget, vilka även lämnade bidrag utöver tidigare erhållet statsbidrag. Nu blev namnet Elementarskolan för flickor i Kalmar. Den hade 192 elever i nio klasser och dessutom två förberedande klasser, som ovanligt nog hade fler pojkar än flickor ända fram till början av 1930-talet, men pojkarna flyttades till annan skola efter sina år i förberedande klasser. År 1907 stod F:s nya byggnad, ritad av stadsarkitekten J. Fred. Olsson, färdig på Linnégatan 5. Från 1956 kunde eleverna vid morgonbönen vila ögonen på Märta Afzelius väggbonad Näcken. Viss undervisning flyttades 1948 till ›Carlbergsvillan. F fick redan 1910 rätt att utdela normalskolekompetens och ombildades 1936 till kommunal flickskola med 6- och 7-årig utbildning. År 1955 fick F en femårig realskolelinje. Skolformen flickskola upphörde 1961 när enhetsskolan infördes, och de sista eleverna tog examen 1967, som sedvanligt firades med en bal. Namnet Nisbethska skolan har återkommit i sen tid.
GM

flickskolan.jpg

Flickskolan mor Linnégatan, nu en del av Linnéuniversitetet, foto Jan Magnusson Floras kulle, kvarter mellan Larmgatan, Ölandsgatan och Stationsgatan, som från 1600-talets senare del ingick i bastionen ›Christina Regina. När denna revs bit för bit i samband med bl.a. järnvägens framdragning på 1870-talet, återstod en ca 6 m hög kulle som innehöll rester av bastionens murar. Albert ›Atterberg väckte 1899 frågan om att anlägga en plantering här och vann först gehör för detta i stadsfullmäktige, men beslutet ändrades 1905 och bastionresterna transporterades bort. På 1920-talet byggdes bensinstationer på platsen, där det bl a såldes bensin av märket Pratt och mackar fanns kvar fram till 1990-talet. Till Unionsjubiléet 1997 byggdes en ny liten blomsterklädd kulle försedd med ett litet lusthus på toppen.

floras kullel.jpg

Floras kulle, foto Blomberg 

Flottans män Kalmarsund är en förening i Kalmar som startade 2003. Verksamheten syftar till att främja det gemensamma intresset för sjön och flottan. För att bli medlem skall man ha tjänstgjort inom flottan, antingen som värnpliktig eller anställd. Det finns en riksorganisation, Flottans män, sedan 1935.
BB