KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

fattigvård har funnits i en rad olika former och utgör nu under andra beteckningar en del av dagens socialtjänst. Under medeltiden sköttes fattigvården av klostren och av gillena. Man upprättade Helgeandshus för de sjuka och där sköttes vården bättre än vad som kom att ske under 1700-talet. På 1440-talet omtalas ett Eländahus, vilket tyder på att de som inte kunde ta hand om sig själva inte bara behövde lita till sin familj, om det fanns någon, eller till tiggeri, utan även hade något annat att ty sig till. Redan 1642 stadgades att fattigstugor skulle byggas i alla landets socknar, där de barn, gamla, handikappade och sjuka, som drabbats av fattigdom, skulle hysas. Alternativ till detta var rotegång eller utauktionering till lägstbjudande. Församlingarna fick 1686 ansvaret för fattiga, sjuka, halta och blinda som inte kunde försörja sig. Detta ansvar gick över till socknarna och staden, där det omkring 1700 fanns en fattigdirektion och ett fattighus.

År 1811 startades en arbetsinrättning för arbetsföra fattighjon och 1832 fanns 22 personer på fattighuset  i Kalmar. Det gamla ›Kommendanthuset vid hörnet Larmgatan–Södra Långgatan blev fattighus 1839. Först 1847 tillkom en allmän lag om fattigvård som ålade socknen att svara för försörjningen av fattiga med hemortsrätt i socknen. Tiggeri förbjöds i hela landet. En privat välgörenhetsinrättning i Kalmar var Heilbronnska soppkokningsanstalten, som verkade fram till 1865. En ny fattigvårdslag 1871 satte  fattighjonen under förmyndare och en lokal fattigvårdsstyrelse och fattigvårdsnämnd bildades. Gården ›Falkenberg inköptes av staden och där byggdes Försörjningshemmet Falkenberg som invigdes 1898. Till detta hörde ett lantbruk, där de arbetsföra hjonen arbetade. En ny situation skapades i början av 1900-talet med en allmän pensionsförsäkring 1913, obligatorisk olycksfallsförsäkring 1916, fattigvårdslag 1918 och allmänna sjukkassor 1931. På Falkenberg uppförde staden ett kommunalt sinnessjukhus 1927, ett sjukhem 1935 och året därpå ett ålderdomshem.  

År 1956 försvann begreppet fattigvård genom att lagen om socialhjälp infördes, som 1983 blev socialtjänstlagen. Det första moderna åldringsboendet, Oxhagshemmet på S:t Kristoffers väg 3, uppfördes 1969 och kompletterades sedan med servicelägenheter strax söder därom 1986. ›Wollinska stiftelsen bekostade 1980 Stensbergshemmet på Ståthållargatan 35. I samband med den s.k. Ädelreformen år 1992 reglerades ansvaret för vård och omsorg och fördelades mellan kommun och landsting på ett nytt sätt. Fattigvården utanför staden beskrivs under respektive socken.

JW/GM

FCB Kalmarsund, innebandyklubb, bildades år 2011 genom en sammanslagning av Färjestadens IBK och CL98IC, Calmare Lindsdals Innebandy Club. Dessförinnan hade år 1988 Kvarnholmens IBF, startad 1992, och Lindsdals IBK, från 1991, slagits ihop till CL98IC. F har herr-, dam- och pojklag. Dessutom genomförde CL98IC under några år Fair Play Cup, en av de större turneringarna för ungdomar, med upp till 1 800 deltagare. År 1999 utsågs CL98IC till Årets innebandyförening i Småland av Smålands Innebandyförbund.

GM

Femöresföreningen i Kalmar startades 1879. Ändamålet var att genom eget sparande och räntemedel samla kapital som skulle utbetalas då vederbörande blev myndig, gifte sig eller avled. Månadsavgiften var fem öre. Varje medlem kunde, i mån av tillgång i föreningen, låna trefjärdedelar av sitt innestående kapital.
IB

festplatser och utedansbanor

tallhagens festplatsl.jpg

Tallhagens festplats, där krocketplanen nu ligger. Fota Stig Westerlund 

Filialbanken i Kalmar började sin verksamhet 1858 vid en tid då det rådde depression i landet och lånebehovet var stort bland stadens affärsmän och skeppsredare. Initiativtagare till den nya banken var bl.a. hovstallmästare J. W. ›Beijer. Det var en bank som för sin rörelse var helt beroende av krediter hos Riksbanken. I längden svarade F inte mot tidens krav på en effektiv bankrörelse och när ›Kalmar Enskilda Bank startade 1867 övergick personalen till den nya banken som på så sätt delvis blev en efterföljare till F.
BB