KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Elverket. 1908 uppfördes ett elverk vid Trädgårdsgatan-S:ta Gertruds gata. I maskinhallen fanns en dieselmotor på 135 hkr med likströmsgenerator om 80 kW vid 440-600 volts spänning, ett större ackumulatorbatteri för nattdrift och i reserv. Ytterligare ett dieselaggregat och en generator tillkom några år senare. Gatubelysning med elström byggdes till en början endast ut i Gamla Stan, i övrigt skulle gas användas. Taxan var för belysningsström 40 öre/kWh. 1917 levererade ›Ångkvarnen under en tid elkraft till E och 1918 även Finsjöbolaget, det senare från vattenkraft i Emån. Mellan Tolvmannagatan och Kämnärsgatan uppförde Finsjöbolaget en större tegelbyggnad för transformatorer. Den revs 1961 och som ersattes med en ny. 1964 övertogs denna station av E tillsammans med den stora luftledning på fackverksstolpar och 50 000 volts spänning, som matade staden med elkraft norrifrån. Samtidigt upphörde elproduktionen vid Trädgårdsgatan.
GM

elverketl.jpg

Elverket ritat av J Fred ›Olsson, foto GM 

Enander, Samuel Nicolai, ›superintendent i Kalmar 1650–1656. E var kyrkoherde i Söderköping och hovpredikant hos drottning Kristina, då han förordnades som superintendent i Kalmar. Hans främsta intresse gällde skolan och väl meriterade  och driftiga lärare anställdes vid Kalmar gymnasium. Särskilt intresse ägnade E åt undervisningen i kristendom. E arbetade energiskt för att bringa reda i det ekonomiska kaos som präglade Kalmar stadsförsamlings ekonomiska förvaltning. Han visiterade sina församlingar flitigt för att granska både det andliga och det materiella tillståndet. Bland annat verkade E för att katekesförhör skulle hållas regelbundet före högmässan. Dryckenskap, otukt, omoraliska seder och bruk skulle bekämpas. Efter sin sexåriga ämbetstid i Kalmar blev E biskop i Linköping, där han dog 1670.
JW

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Engelholm, större villa i hörnet Stensövägen-Vikingavägen, byggd i slutet av 1800-talet av grosshandlaren Eberhard Berggren som sommarställe. Platsen hette redan då Engelholm. E var en känd nöjes- och festplats, som öppnades på Valborgsmässoafton 1916 med en stor publik på 4 000 personer. IF Gothia hyrde stället, byggde dansbana och scen där fester med dans och teaterföreställningar anordnades. Stensövägen låg till en början omedelbart öster om E. Verksamheten upphörde på 1930-talet och E byggdes åter om till bostad.