KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Domprostgården ligger vid Lilla Torget på Kvarnholmen. Stadspresidenten Christopher Larsson ›Grubb lät uppföra detta stenhus 1657–1667. Fasaden fick sitt nuvarande utseende efter stadsbranden 1679. Efter ytterligare en brand 1765 byggdes gårdshusen runt innergården. År 1791 inköptes byggnaden till bostad för stiftets biskopar, domprostar och stadens kyrkoherdar. Skalden Erik Johan ›Stagnelius bodde i huset under ungdomsåren i början av 1800- talet när hans far Magnus ›Stagnelius var biskop i ›Kalmar stift. Byggnaden är nu pastorsexpedition. Mer att läsa i Manne Hofrén: Kalmar, karolinska borgarhus i sten.
KSH

domprost1l.jpg
Domprostgården, foto GM 

Domus, ett varuhus på Kvarnholmen, invigdes 1964 och var då det 62:a av Kooperativa Förbundets varuhus. Föreningens butiker på Kvarnholmen var utspridda och  samlades därmed under samma tak. Byggnaden uppfördes i två plan samt källarplan. På den översta våningen inrymdes kontor, restaurang och terrass. Byggnaden gränsade mot Storgatan–Kaggensgatan–Norra Långgatan och täckte en tredjedel av kvarteret. Ett flertal enskilda fastigheter i kvarteret inköptes i början av 1960-talet och den största av dessa var ›Berggrens hörna. Detta var då den största exploateringen på Kvarnholmen. Avsikten var att även förvärva ›Kullzénska gården i hörnet Kaggensgatan–Norra Långgatan men trots flera generösa erbjudande vägrade syskonen Kullzén att sälja fastigheten. Arkitekt var Kooperativa Förbundets arkitektkontor i Stockholm, som gav byggnaden en storskalig och detaljfattig utformning i tidens stil. Affärsytorna utökades när angränsande fastighet, varuhuset ›EPA, förvärvades 1967 i samband med att EPA flyttade in i sitt nybygge i angränsande kvarter. Varuhuset lades ner 2002 och ett omfattande ombyggnadsarbete inleddes som resulterade i en modern galleria, Kvasten, med ett 15-tal butiker. I samband med ombyggnaden försvann arkaden mot Storgatan.

IB

domushrnan.jpg

Domushörnan, f d Berggrens hörna, nu Kvastenhörnan i korsningen Storgatan - Kaggensgatan

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.

Dörby gästgivargård, även kallad Dörby krog, har anor sedan 1600-talet. Den nuvarande byggnaden är från 1700-talet. Årtalet 1795 finns inristat i väggtimret men har troligen skrivits dit i samband med en ombyggnad då bl.a. trapphuset tillkom. Den stora salen på övervåningen är inredd som en festsal med en musikläktare och ett välvt tak. Den siste gästgivaren lade ner rörelsen 1901. Fram till 1946 fungerade huset som bostad åt Högalidskolans elever. Byggnaden var därefter rivningshotad men vidsynta personer i bygden bildade då ›Dörby-Kläckeberga hembygdsförening och dess första uppgift blev att rädda gästgiveriet. Som hembygdsgård invigdes den 1955. Mer att läsa Manne Hofrén: Dörby gästgivaregård.
BB

drby_gstgivargrd.jpg

Dörby Gästis, foto GM 


Dörby kyrka byggdes under 1200-talets första hälft och fick kor och torn i öster. D brändes sedan av danskarna under Kalmarkriget 1611-1612 men kyrkan reparerades. En sakristia uppfördes norr om koret under åren 1624-1625. Kyrkan genomgick flera förändringar under 1700-talet. Bland annat breddades koret och kryssvalvet togs bort. Interiört präglas dagens kyrkorum av nyklassicistiska stildrag efter renoveringar i början av 1800-talet. Kyrkan har genomgått flera renoveringar under 18- och 1900-talet samt en genomgripande restaurering 1953. Senaste renoveringen genomfördes i början av 1990-talet. På grund av danskarnas härjningar på 1600-talet följer att kyrkans äldsta inventarier med ett undantag, ett medeltida krucifix, inte är äldre än 1600-tal. Altartavlan är målad 1843 av ritläraren Lindblom i Kalmar som kopierat Kalmar domkyrkas altartavla. En äldre altartavla, från 1650, finns också i kyrkan. Dopfunten är huggen av röd kalksten i slutet av 1600-talet. D och dess kyrkogård ligger söder om Smedby samhälle, mellan gamla och nya vägen, väg 25, till Nybro. Kyrkbyn ligger i ett slättlandskap och runt om kyrkan breder jordbruksmark ut sig. Den gamla radbyn låg nordost om kyrkan vid Dörbyvägen. Där finns numera bara en gård kvar i drift. Församlingshemmet ligger norr om kyrkan på andra sidan Dörbyvägen och invigdes 1970. Prästgården låg tidigare i den gamla radbyn med flyttades före 1773 ut från byn till den plats där den ligger idag. Förr i tiden fanns en fattigstuga vid den gamla kyrkskolan. Under medeltiden var Dörby och Kläckeberga självständiga församlingar, troligen anslagna som prebende för någon ecklesiastisk befattningshavare i Kalmar. År 1607 förenades församlingarna och mellan åren 1629-1853 var de båda biskopsprebende för biskopen i Kalmar.
KLM

   drby_kyrka.jpg

Dörby kyrka och klockstapel, foto GM