KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Delborn, Arne, 1923-2011, arkitekt, född i Kalmar. Han tog examen vid Chalmers Tekniska Högskola 1945. D verkade i Kalmar, var en av grundarna av ›Atrio Arkitekter och byggde upp kontoret till att bli det största i staden. Utöver omdaningen av Länssjukhuset i Kalmar projekterade D större skolor, kontor och bostadsområden. Han ritade sin egen bostad i ett parhus på Jutegatan 21B, typiskt för sin tid.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Dillbergska Bokhandeln, Kalmars äldsta företag, har sitt ursprung i den verksamhet som Axel Fredrik Wåhlin  startade 1832. Han blev kompanjon med lektor Josua Zander, som redan 1824 hade bokförsäljning i Kalmar. Wåhlin och Zander övertog Calmar Stiftsboktryckeri och tidningen Calmar-Bladet, bokhandeln kom igång något senare i tre fastigheter i hörnet Södra Långgatan–Östra Sjögatan. Bokhandeln har sitt namn efter Nils Albert Dillberg från Landskrona som kom till Kalmar 1888. Han var ägare av bokhandeln 1894–1913. Senare ägare har varit Carl Snöberg, Aron Holtsberg, Karl Elfverson samt familjen Albrecht som var ägare i 50 år, 1913–1963, innan nuvarande ägare övertog rörelsen. På Storgatan 18 har D huserat sedan 1986. Mer att läsa: Kalmarminnen under 150 år med Dillbergska Bokhandeln, 1982, Gun Jonsson.
AG

Djurängen är en stadsdel norr om Ölandsleden mellan Norra vägen, motorvägen och Berga industriområde. Här låg ›Berga by med ›Bergagården och Berga Bruksgård samt två handelsträdgårdar. Villor, radhus och hyreshus i tre våningar byggdes med början på 1950-talet. Inne i stadsdelen ligger ›Djurängshagarna. Den nuvarande cykelleden ligger på den banvall där Bergabanan, ›Kalmar-Berga Järnvägar, byggdes innan banan flyttades västerut.
GM

Djurängshagarna är ett grönområde som till stor del karakteriseras av lundartade lövskogar, främst med ek och hassel samt nästa igenvuxna dammar. Området utgjordes ursprungligen av slåtterängar och betesmarker tillhörande ›Skälby kungsgård. Skogarna hyser både höga natur och kulturvärden. Här ligger bland annat två gravfält från yngre järnåldern. Ekarna är ofta mycket gamla och hyser ett rikt lägre växt- och djurliv. I D. finns flera stigar som används flitigt, främst under vårens blomsterprakt i lövskogarna.

KKn