KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Berga industriområde sträcker sig från Djurängen i söder till Kläckebergavägen i norr mellan Norra vägen och motorvägen. Stadsdelen bebyggdes successivt med början på 1950-talet. Här uppfördes bl. a. lokaler för ›Östra Småland, ›Lumalampan, en större anläggning för Samhall samt industrihotell för småföretagare förutom bilverkstäder. Senare har tillkommit bl.a. Bilprovningen, ›Rubore och affärsverksamheter som byggmateriel, trädgårdsprodukter och möbler.
GM

Berga Kapellgård eller vanligen Kapellgården var corps-de-logi till den Säfströmska gården. På bottenvåningen finns en större lokal, som förr användes för gudstjänster. Lokaler fanns också för söndagsskola och andra gemenskaper. På övervåningen bodde kyrkvaktmästaren. Klockringning saknades tills en klockstapel uppfördes i den omgivande parken. När S:ta Birgitta kyrka stod färdig 1975 flyttade gudstjänsterna dit.B används nu för barn- och ungdomsverksamhet, hobbyarbete, studier och expedition.

 

Berga Udds Båtklubb bildades 1972. B äger, underhåller och driver en liten småbåtshamn vid Bergaudd, där också klubbstugan ligger. Den lilla hamnen begränsar antalet medlemmar, varav de flesta äger motorbåt.

Berga villasamhälle bebyggdes med början på 1920-talet men det dröjde ett par årtionden innan elström, kommunalt vatten och avlopp fanns tillgängligt för alla. I äldre fastigheter var det därför inte ovanligt med en grävd brunn på gården. Området begränsas i söder av Funkabovägen, i öster av Tallhagsvägen, i norr av Stora och Lilla Björnvägen och i väster av Borgavägen och Rimsmedsvägen. Gatorna gavs namn som anknöt till astronomin med undantag av Villagatan, Skogsliden och Sjöliden, som troligen var de äldsta och redan namngivna gatorna. Naturförhållandena tillhör de mest intressanta inom Kalmar stad. I ungefär väst-östlig riktning löper en markant avsatt moränrygg upppbyggd av pinnmo. Ryggen fortsätter ut i ›Kalmarsund med uddar, öar och grund som Ölandsbron nu vilar på. Till komplexet hör Klunkens backe, där ›Nya vattentornet står. Höjderna bildades under ett längre stillestånd i den avsmältning som inlandsisen gjorde, då iskanten befann sig över Kalmarområdet. Under stilleståndet avsattes extra mycket morän, som idag ses som upphöjda partier i det annars platta landskapet. Utsikten söderut från moränryggen inbjöd till bebyggelse och ungefär från Lunavägen och ända ner till sjökanten byggdes en rad med för tiden flotta, verandaförsedda sommarhus förmodligen åt stadens societet. Att gatan, där husen byggdes, kom att heta Villagatan är därför ingen tillfällighet. Många av husen är idag ombyggda till oigenkännlighet, andra rivna och ersatta med modern bebyggelse. Nedanför höjderna bestod jorden av sediment, som lämpade sig ypperligt för uppodling. Fortfarande i början av 1940-talet bredde åkrar ut sig där idag bebyggelsen kring Venus- och Tellusvägen återfinns. Mer att läsa: Berga Egnahemsförening, Kalmar stads hembygdsförening 2010. 

LLJ

Bergagården, tidigare Berga nr 2, var en av fem gårdar i gamla ›Berga by. B, idag med adress Dagövägen 13, köptes 1930 av Tyra och Ragnar Jeansson. De bildade 1932 Stiftelsen Bergagården med förbehåll att få bo kvar till livets slut. Den mäktiga mangårdsbyggnaden, som om- och tillbyggdes flera gånger, låg högt och syntes vida omkring. Huset var känt för sina vackra väggmålningar, sin pampiga terrass och parkliknande trädgård. År 1955 förvärvades B av Stiftelsen Kalmar läns konvalescenthem och året efter kunde B öppnas med plats för 22 patienter. Den drevs med landstingsanslag från 1958. Fastigheten köptes senare av ett byggföretag och vid millennieskiftet revs B för att lämna plats åt framtida bebyggelse.
LLJ

bergagarden.jpg

Bergagården från söder