KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Barlastholmen är en del av hamnen mellan Nya hamnbassängen vid Bågen och Ölandshamnen. Idag finns här bl.a. ›Sjöfartshögskolan och andra delar av Högskolan, ›Byteatern, gästhamnsservice, turistbyrå, marina, butiker, hamnverkstad och träexportterminal. Här återfanns tidigare ›Svea Oljefabrik som nedlades 1957. Reglerades genom 1906 års stadsplan. B. utgör egentligen tre sammanvuxna holmar, nämligen Yttre vedgårdsholmen, Barlastholmen och ›Lilla Kvarnholmen. Alla dessa var ursprungliga skär som genom upprepad barlastlossning vuxit till holmar vilka i slutet av 1600-talet började användas för olika slags upplag. På 1870-talet förbands området med Kvarnholmssidan med en bro som senare helt fyllts upp.
GM


 

Barnens Dag arrangerades första gången 1906 under tre dagar. B återkom sedan inte förrän 1936 och då var syftet att samla in medel för att driva sommarkoloniverksamhet för behövande barn. Föreningen ›Kalmar Sommarstuga byggde 1927 en barnkolonibyggnad i Färjestaden vid Nybrovägen på fastigheten Färjestaden 1:39. År 1946 inbringade B hela 53 000 kr, vilket motsvarar 1 030 000 kr år 2011. Även barnkolonierna i Ekenäs och Stora Frö fick del av de insamlade medlen. Evenemangen filmades under flera år på 16 mm-film. Dessa filmrullar skänktes 2009 av Swedbank till Kalmar stads hembygdsförening. Senaste inspelningen ägde rum år 1956. Ett huvudinslag vid B var ett karnevalståg, ofta med musikkår i spetsen, gående, ridande, cyklande deltagare och ekipage med allt från reklaminslag till ironiska kommentarer och inte minst en Barnens Dags-prinsessa. Slutstation var den plats där tivolit eller cirkusen slagit sig ner. Såvitt känt arrangerades B av Kalmar Sommarstuga och föreningen Kalmar Skollovskolonier under en tid. Det fanns också tidvis en förening Barnens Dag. Åren 1964–1978 arrangerades B av Lions klubb.
GM

barnens dagl.jpg

Barnens Dags-tåg på Södra Långgatan 

Barnhemmet startades 1866 av Kalmar Missionsförening med lokaler i ›Norrgård för gossar mellan tre och nio år med demoiselle Lind som oavlönad föreståndare. År 1872 inköptes baron Axel Raabs gård på Malmen, Trädgårdsgatan 16. Då Norrgård tillkom som uppfostringshem för gossar år 1875 ändrades inriktningen vid B och nu upptogs istället flickor som företrädesvis behöfva skyddd och hjelp mot prostitutionens härjningar. År 1890 överlämnade Missionsföreningen barnhemmet till Kalmar församling. B flyttades 1940 till Fabriksgatan 21 och övergick i kommunal regi. Se ›förskola.

barnhemmetl.jpg

Barnhemmet på Trädgårdsgatan 20, år 1936 

Barnkammaren, namn i folkmun på den inre delen av bastionen Johannes Rex. Här fanns förr en lekplats och numera är det en populär sommarscen för teaterverksamhet.

BB

 

Barnkammartrappan, eller Jordbrotrappan, var en trappa som gick uppifrån vallen vid bastionen ›Johannes Rex, även kallad ›Barnkammaren, ner till ›Jordbroplan. B var byggd av speceri- och skeppshandlaren Peter Gustaf Sjögren med verksamhet i egen fastighet på Södra Vallgatan 19. Trappan var en genväg speciellt för alla ölänningar som via båtar angjorde ›Ölandsbryggan, en del av nuvarande Jordbroplan. Efter att B börjat förfalla beslöt man 1898 att riva den.

BB