KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Åby, socken och del av Ryssby-Åby församling norr om Kalmar med 1696 invånare år 2008. Tätorten heter ›Läckeby. Ortnamnet (1318 Aby) är övertaget från kyrkbyn och betyder 'gården/byn vid ån'.
   Större delen av Åby socken är skogsbygd med mager jordmån. Från nordväst till nordost slingrar sig Bäckeboåsen. Genom landskapet rinner Åbyån, Torsbäcken och Mokällebäcken. När Litorinahavets vattennivå stod som högst skar en lång fjord in i landet norr om Bäckeboåsen vid Skammelstorp. I denna del av socknen är landskapet kuperat medan landet för övrigt har små höjdskillnader. Vid kusten finns stora områden med sankmarker eller uppgrundade saltsjövikar. Stora delar av åkermarken i området har skapats genom invallning av sådana vikar.
   Jordbrukslandskapet ligger framförallt söder om Bäckeboåsen. Inne i skogsbygden nära kommungränsen finns ett åkerlandskap som skapades genom stora utdikningar under slutet av 1800-talet.
   På Bäckeboåsen gick en viktig transportväg från inlandet förbi Åby kyrka, genom Vångerslät och Skammelstorp och ut till hamnarna vid Drag och Revsudden i Ryssby socken. Söderut körde bönderna sina foror till Kalmar. Det var laster för försäljning och naturaskatten till Kalmar slott. I stort sett är det samma huvudväg in i landet som används idag även om den rätats ut och ligger utanför byarna.
   Norr om Skammelstorp gick Litorinahavet in i en lång fjord. Där har gjorts hundratals fynd av pilspetsar, flintakärnor och trindyxor. Fynden är från senare delen av äldre och yngre stenåldern. Boplatser har också hittats på forntida öar och i det inre av socknen vid Knarrebo. Bronsåldern representeras av rösen medan de kända fynden från järnåldern är relativt få. Runt Norra Förlösa börjar en koncentration av fornlämningar, som fortsätter ner i grannsocknen Förlösa. År 1992 grävdes ett område söder om Läckeby ut, och det visade sig att det förmodligen hade funnits en handelsplats där vid Åbyån under vikingatiden.
   Bebyggelsen är koncentrerad till två områden. I det inre av socknen finns en samling av byar söder om Bäckeboåsen och i ett bälte från norr till söder med Läckeby som medelpunkt finns flera byar. Skogsbygden mellan dessa områden är glest bebyggd. Kustlandskapet är präglat av herrgårdarna Björnö och Stävlö. Dessa var storgårdar redan under medeltiden. Vid mitten av 1800-talet ägde Carl Otto ›PosseBjörnö, Vesslö, ›Läckeby gård, ›Stävlö, ›Svartingtorp, Vadstena, Söregärde, Ebbegärde, Persmåla, ›Skäggenäs varv och en mängd spridda gårdar samt residens i Kalmar. Posse omdanade landskapet i och med att jordbruket rationaliserades för att ge bättre kontroll över avkastningen och brukarnas arbete. Ett led i rationaliseringen var att bygga spikraka vägar med stengärdsgårdar, s.k. "Possevägar", oavsett markförhållandena. Eftersom de Posseägda gårdarna var många och stora så finns det raka vägar överallt i östra delen av socknen.
   År 1897 blev Läckeby stationssamhälle och det byggdes flera fabriker och stora villor under de första årtiondena på 1900-talet. Under senare år har expansionen fortsatt med villaområden.