KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ängö, ö nordost om ›Kvarnholmen med övervägande bostadsbebyggelse. Mindre småbåtshamn finns, några få butiker, hotell och badplats på ›Kindbergs udde mot Kalmarsund. Ön nyttjades tidigt som betesmark och kallades då för Fäön. På en karta från 1746 betecknas ön som obebyggd och bestående av stenig betesmark. I och med att organiserad varvsverksamhet startade 1763 på den angränsande Stora Knarrön, dagens ›Varvsholmen, tillkom troligen den första bebyggelsen. Johan Tybergs karta 1831 visar en mängd små byggnader där fiskare, sjöfolk, varvsarbetare och hantverkare bodde. Bebyggelsen som uppstod var mycket oregelbunden tills ordnade förhållanden tillkom i och med att stadsplan upprättades 1864 av F. V. Schuwert. Den första utlagda gatan blev Sparregatan på 1870-talet. En fransk-amerikansk gorillajägare Paul Du Chaillu skriver hur han 1872 blev rodd av flickor till Ängö för att där fira midsommar med dans kring majstången. Bro byggdes till Kvarnholmen först år 1878 och det betydde snabbt utökad användning av ön som bostadsområde. Ny stenbro byggdes 1913 och den ersattes 1972 av en betongbro. Bro byggdes 1928 till ›Varvsholmen och intill denna bro låg tidigare öns ›klapphus.
GM