KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Appeltofft, Hjalmar, 1859–1936, bokhandlare, född i Landskrona. Han började som medhjälpare i Akademiska bokhandeln i Uppsala och från 1878 i Holtsbergska bokhandeln i Kalmar. År 1885 startade han ›Appeltoffts Bok- och Pappershandel vid Stortorget 34, som han drev till sin död. A var verksam som kommunal förtroendeman, bl.a. i fattigvårdsstyrelsen, stadsfullmäktige och belysningsstyrelsen. Många andra uppdrag föll på hans lott och han var under lång tid stadens allt i allo och gick under smeknamnet Toppen. A testamenterade sin fastighet, Rådmannen 1, vid Stortorget till Kalmar stad samt en betydande penningsumma till behövande. Hjalmar Appeltoffts stipendium, som förvaltas av Uppsala universitet, delas ut till flitig student i första hand från Kalmar stad, i andra hand från övriga delar av Kalmar län. Även från en fond, förvaltad av Kalmar kommun, delas medel ut till behövande personer inom staden, vilka icke åtnjuta allmänt understöd. IB

Appeltoffts Bok- och Pappershandel startades av Hjalmar ›Appeltofft 1885 vid Stortorget 34. Tio år senare övertogs Sahlbergska Bokhandeln vid Stortorget. År 1924 flyttade bokhandelsdelen till Storgatan 12 under namnet Appeltoffts bokhandel. Adolf Angner, anställd vid Appeltoffts pappershandel, övertog butiken vid Stortorget 1936. Senare fick han bokhandelsrättigheter och då ändrades företagets namn till ›Stortorgets Bokhandel. Affären upptog två våningsplan med bok- och pappershandel samt ett tryckeri. A upphörde 1984.  IB

Appeltofftska huset ligger vid Stortorgets södra sida i hörnet mot Västra Sjögatan. Rådmannen David Heijocks gård vid Stortorget var bland de första på Kvarnholmen. Flygelbyggnaderna längs Västra Sjögatan och Södra Långgatan byggdes om på 1700- och 1800-talen. År 1849 byggdes huset på med en ny övervåning. 50 år senare köpte bokhandlaren Hjalmar ›Appeltofft huset och öppnade en bokhandel med tryckeri och bokbinderi. Bottenvåningen byggdes då om till affärslokal med skyltfönster. KSH

 

 

appeltoftskahuset.jpg
 
Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.


Applerums lantbruksskola startades 1859 av H A ›Wulff som då inköpt egendomen Applerum i Arby sn. Gården var då förfallen, byggnaderna revs och nya uppfördes. Allt var klart 1866 och är i stort sett kvar än idag. Till gården lades flera mindre granngårdar för att kunna få tillräckligt med areal för utbildningen. Wulff införde en ny växtföljd till skillnad från den gängse rådande. De från början 60–70 spridda tunnland åker var 1872 uppe i 230 tunnland. Fram till dess hade skolan drivits i privat regi men när ›Ryssbylunds lantbruksskola, som drevs genom hushållningssällskapets försorg, förlorade sin skolchef efter att han utnämnts till föreståndare för Ultuna lantbruksinstitut, kom istället A. att bli Kalmar läns lantbruksskola med ekonomiskt stöd av Kalmar läns ›Hushållningssällskap. Det årliga stödet var då på 4 000 kr. Utbildningen varvades med teori och praktik samt var ettårig och eleverna bodde på skolan. Efter Wulffs frånfälle 1896 drevs skolan ytterligare ett år innan den 1897 flyttade till Ruda gård. Under de 38 åren utbildades över 500 elever. Mer att läsa: Lars Larsson, Applerums lantbruksskola. Ingår i Södermörekrönikan 1994. BB